เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ใช้ไฟฟ้าจากที่ทำการไฟฟ้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ปัจจุบันมีไฟฟ้าทั้ง 8 หมู่บ้านการประปา

ระบบการประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง

1. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยวากั๊ฟ เป็นระบบประปาผิวดิน พิกัด N 13533153 E 1005954123
2. หมู่ที่ 2 บริเวณหลังวัดพุทธอุดมวิหาร เป็นระบบประปาผิวดินขนาดกลาง พิกัด N 13895214 E 101029694
3. หมู่ที่ 3 บริเวณหลังวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ พิกัด N 13901335 E 10107662
4. หมู่ที่ 4 บริเวณมัสยิดก้ามาลุ้ลอิสลาม เป็นระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง พิกัด N 13921341 E 101063855
5. หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายประเสริฐ ธรรมะ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดกลาง พิกัด N 13920570 E 101041126
6. หมู่ที่ 6 บริเวณมัสยิดดีนุ้ลอิสลาม เป็นระบบประปาผิวดินขนาดกลาง พิกัด N 13919172 E 101021897
7. หมู่ที่ 7 บริเวณมัสยิดอันนูร เป็นระบบประปาแบบบาดาล พิกัด N 13916649 E 101011549
8. หมู่ที่ 7บริเวณซอยวากั๊ฟ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดกลาง พิกัด N 1354581 E 10100414
9. หมู่ที่ 8 บริเวณหลังศาลาประชาคม เป็นระบบประปาแบบบาดาล พิกัด N 13915387 E 1009904940.02s. 0.50MB