นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 234 คน

เยี่ยมชม 40,294 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
1. โรงเรียนปากบึงสิงโต
หมู่ที่ 1 พิกัด N 13889980 E101994201 มีนักเรียน จำนวน 135 คน (ณ.วันที่ 12 มิถุนายน 2562)
2. โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
หมู่ที่ 3 พิกัด พิกัด N 13900900 E101076772 มีนักเรียนจำนวน 169 คน (ณ.วันที่ 1 มิถุนายน 2562)
3. โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20
หมู่ที่ 6 พิกัด N 13916328 E101022290 มีนักเรียน จำนวน 140 คน (ณ.วันที่ 12 มิถุนายน 2562)
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
หมู่ที่ 2 ตำบลสิงโตทอง มีนักเรียน จำนวน 28 คน (ณ.วันที่ 12 มิถุนายน 2562)
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองยี่สิบ
หมู่ที่ 6 ตำบลสิงโตทอง มีนักเรียนจำนวน 18 คน (ณ.วันที่ 12 มิถุนายน 2562)


สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสิงโตทอง 1 แห่ง หมู่ที่ 2 พิกัด N 13893781 E101030306 มีเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน
2. ร้านขายยา 1 แห่ง พิกัด N 13919807 E101044531
3. สนามกีฬา 11 แห่ง
1. บริเวณโรงเรียนปากบึงสิงโต
2. บริเวณวัดพุทธอุดมวิหาร
3. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
4. บริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์กาญจนราษฎร
5. บริเวณบ้านนายมายีด มังคลัง
6. บริเวณมัสยิดก้ามาลุ้ลอิสลาม
7. บริเวณโรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม
8. บริเวณมัสยิดดีนุ้ลอิสลาม
9. บริเวณโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20
10. บริเวณมัสยิดอันนูร
11. บริเวณบ้านนายจ๊อด โนรีวงศ์


ศาสนา

การนับถือศาสนาของประชาชน มี 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ผู้นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่อยู่ใน หมู่ที่ 2,3,4,5,8 และศาสนาอิสลาม ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่อยู่ใน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัด 2 แห่ง มัสยิด 7 แห่ง

วัด 2 แห่ง

(1) วัดพุทธอุดมวิหาร หมู่ที่ 2(2) วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ หมู่ที่ 3

มัสยิด 7 แห่ง

(1) มัสยิดดารุ้ลเอี๊ยติซอม หมู่ที่ 1 (2) มัสยิดอัลอัชฮาร์ หมู่ที่ 2
(3) มัสยิดยามีอุ้ลคอยรอติ๊ลอิสลาม หมู่ที่ 3 (4) มัสยิดก้ามาลุ้ลอิสลาม หมู่ที่ 4
(5) มัสยิดอัลฟุรกอน หมู่ที่ 5 (6) มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม หมู่ที่ 6
(7) มัสยิดอันนูร หมู่ที่ 7
เปลี่ยนภาษา