นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 202 คน

เยี่ยมชม 40,161 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมทางบก ระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 36 สาย แยกเป็น

1. ถนนสายหลัก จำนวน 5 แยกเป็น

1.1 ถนนสิงโตทอง 1 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5,070 เมตรเป็นทางแยกจากถนนหมายเลข นย 3001 สายบางน้ำเปรี้ยว-องค์รักษ์ ไปหมู่ 1 ตำบลสิงโตทอง เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลดอนฉิมพลี พิกัด N 138995875 E101044336 ถึง N 13891742 E101984207

1.2 ถนนสิงโตทอง 2 เป็นถนนลาดยางหมายเลข ฉช 3405 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 6,550 เมตรเลียบคลอง 19 ฝั่งเหนือเริ่มจาก หมู่ 2 ไป หมู่ 3 เชื่อมต่อกับตำบลโยธกา พิกัด พิกัด N 13896457 E101044357 ถึง N 13898856 E101101470

1.3 ถนนสิงโตทอง 3 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,065 เมตร เป็นถนนลาดยาง พิกัด พิกัด N 13920080 E101044731 ถึง N139913582 E100987297

1.4 ถนนสิงโตทอง 4 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,530 เมตร ถนนลาดยางยาว 1,900 เมตร พิกัด N 13920999 E101044787 ถึง N 13923392 E101904234

1.5 ถนนสายบางน้ำเปรี้ยว-องค์รักษ์ เป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง ประมาณ 9 เมตร ยาวในช่วงที่ผ่านพื้นที่ตำบลสิงโตทอง ประมาณ 2,951 เมตร (อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา) พิกัด N 13921741 E101044787 ถึง N 13894945 E101044330
2. ถนนสายรอง จำนวน 6 สาย คือ

2.1 ถนนเชื่อมหมู่ 2 ไปหมู่ 7 ตำบลสิงโตทอง เป็นถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร พิกัด N 13894294 E101009878 ถึง N 13916089 E101008314

2.2 ถนนเชื่อมหมู่ 3 ไปหมู่ 4 ตำบลสิงโตทอง เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร พิกัด N 10899973 E101067530 ถึง N 13922178 E101064179

2.3 ถนนสาธารณะหมู่ที่ 2 เชื่อมถนนเลียบบึงตาอู๋ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6 เป็นถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 3,650 เมตร พิกัด N 13894867 E10102448 ถึง N 13918895 E101029064

2.4 ถนนเลียบคลองแดนฝั่งเหนือ หมู่ 4 ถึง หมู่ 8 ตำบลสิงโตทอง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 13 กิโลเมตร (เป็นถนนลูกรัง ระยะทาง 11,000 เมตร และถนนหินคลุก ระยะทาง 2,000 เมตร) พิกัด N 13911954 E101079291 ถึง N 13902360 E100985717

2.5 ถนนเลียบคลองแดนฝั่งใต้ หมู่ 1 ถึง หมู่ 3 ตำบลสิงโตทอง เป็นถนนดิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 13 กิโลเมตร พิกัด N 13902243 E100985714 ถึง N 13909919 E10101706
3. ถนนซอย จำนวน 25 สาย ประกอบด้วย

3.1 ถนนราดยางทางเข้าซอยวากั๊ฟหมู่ที่ 1 (ฝั่งเหนือ) เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร และขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 600 เมตร พิกัด N 13893359 E101003494 ถึง N 13898317 E101002888

3.2 ถนนทางเข้าซอยวากั๊ฟหมู่ที่ 1 (ฝั่งใต้) เป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร พิกัด N 13893359 E101003494 ถึง N 13898317 E101002888

3.3 ถนนทางข้ามคลอง 19 หมู่ที่ 1 (โรงเรียนปากบึงสิงโต) เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหมอนทอง เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร พิกัด N 13891995 E100997740 ถึง N 13889613 E 100994270

3.4 ถนนทางข้ามคลอง 19 หมู่ที่ 2 (มัสยิดอัลอัซฮาร์) เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหมอนทองเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร พิกัด N 13894169 E101011474 ถึง N 13891602 E101011825

3.5 ถนนทางข้ามคลอง 19 หมู่ที่ 2 (มัสยิดอัลอิลลาร์) เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหมอนทองเป็นถนนราดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร พิกัด N 13894622 E101022023 ถึง N 13892581 E101022262

3.6 ถนนทางข้ามคลอง 19 หมู่ที่ 2 (วัดพุทธอุดมวิหารฝั่งตะวันตก) เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหมอนทอง เป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 154 เมตร พิกัด N 13894893 E101028860 ถึง N 13893372 E101029037

3.7 ถนนทางข้ามคลอง 19 หมู่ที่ 2 (วัดพุทธอุดมวิหารฝั่งตะวันออก) เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหมอนทอง เป็นถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร พิกัด N 13895010 E101030016 ถึง N 13893427 E101030016

3.8 ถนนเลียบบึงตาอู๋ หมู่ 2 ฝั่งตะวันออก ตำบลสิงโตทอง เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พิกัด N 13895104 E101030362 ถึง N 13906779 E101030480

3.9 ถนนทางข้ามคลอง 19 หมู่ที่ 3 (บริเวณมัสยิดยามีอุ้ลคอยรอติ้ลอิสลาม) เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลหมอนทอง เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร พิกัด N 138998728 E101058421 ถึง N 13896653 E101058507

3.10 ถนนทางเข้าชุมชนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฏร์ หมู่ที่ เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 937 เมตร พิกัด N 1301321 E101077295 ถึง N 13902433 E101077105

3.11 ถนนทางข้ามคลอง 19 หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ 10 ตำบลหมอนทอง(วัดโพธิ์แสง กาญจนราษฏร์) เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 264 เมตร พิกัด N 138901165 E101017462 ถึง N 13898856 E101077518

3.12 ถนนทางข้ามคลอง 19 หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ 10 ตำบลหมอนทอง(มัสยิด ย่ามาอาตุ้ลอิสลาม) เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 153 เมตร พิกัด N 13898840 E101098359 ถึง N 13897585 E101098257

3.13 ถนนทางเข้าซอยวากั๊ฟหมู่ที่ 4 เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร พิกัด N 13922741 E101067248 ถึง N 13911061 E101068530

3.14 ถนนทางข้ามคลอง 20 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 1 (โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20) ตำบลดอนเกาะกา เป็นถนนคสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร พิกัด N 13922551 E101605826 ถึง N 13923792 E101065647

3.15 ถนนทางข้างคลอง 20 บ้านนายเพียร เขียวชอุ่ม เป็นถนน คสล ขนาดผิวจราจร กว้าง 8 ยาว 150 เมตร

3.16 ถนนทางเข้าซอยวากั๊ฟ หมู่ที่ 5 เป็นถนนราดยางขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร พิกัด N 13919666 E1010401437 ถึง N 13918099 E101041563

3.17 ถนนทางสาธารณะ (ซอยหมู่บ้านจัดสรร) หมู่ที่ 5 เป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร พิกัด N 13919437 E101039044 ถึง N 13908041 E101040656

3.18 ถนนทางข้ามคลอง 20 หมู่ที่ 6 (บริเวณมัสยิดดีนุ้นอิสลาม)เชื่อมหมู่ 3 ตำบลดอนเกาะกา เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตรพิกัด N 13917802 E101022589 ถึง N 13919030 E101022554

3.19 ถนนทางเข้าซอยวากั๊ฟ หมู่ที่ 6 ฝั่งเหนือ (ซอยสันติสุข 1) เป็นถนนลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร พิกัด N 13918734 E101027945 ถึง N 13919554 E101027841

3.20 ถนนทางเข้าซอยวากั๊ฟ หมู่ที่ 6 ฝั่งใต้ (ซอยสันติสุข 2) เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร พิกัด N 13918721 E101028080 ถึง N 13916006 E101028369

3.21 ถนนทางเข้าซอยวากั๊ฟ หมู่ที่ 6 ฝั่งเหนือ (ซอยสันติสุข 3) เป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 110 เมตร พิกัด N 13918480 E101027591 ถึง N 13919477 E101027432

3.22 ถนนทางเข้าซอยวากั๊ฟ หมู่ที่ 7 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร พิกัด N 13916131 E101008317 ถึง N 13917716 E101008129

3.23 ถนนเลียบคลอง 20 หมู่ 7 เป็นถนนลูกรังขนาดกว้าง

3.50 เมตร ยาว 700 เมตร พิกัด N 13918497 E101014655 ถึง N 13917594 E101006053

3.23 ถนนทางข้ามคลอง 20 หมู่ 7 เชื่อมหมู่ 3 ตำบลดอนเกาะกา เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร พิกัด N 13916831 E101014792 ถึง N 13918468 E101014685

3.25 ถนนเลียบบึงยายแห (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 8 เป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 215 เมตร พิกัด N 13914871 E101000013 ถึง N 13904155 E101003217

3.26 ถนนเลียบบึงยายแห (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 8 เป็นถนนดิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,270 เมตร พิกัด N 13914871 E101000013 ถึง N 13904155 E101003217

3.27 ถนนทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 เป็นถนนดิน (น.ส.กานดา อาดัม) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 285 เมตร

3.28 ถนนทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 ซอยเข็มทอง เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 800 เมตร

3.29 ถนนทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 ซอยบัวช่วง เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร

3.30 ถนนทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ซอยมังคลัง เป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 2.5เมตร ยาว 450 เมตร

3.31 ถนนทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 (นายฉวย ปั้นมา) เป็นถนนดิน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 157 เมตร

3.32 ถนนทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 (นายอดุลย์ คล้ายขำดี) เป็นถนนดิน ขนาด 3 เมตร ยาว 157 เมตร


โทรศัพท์
5.4.1 การติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าว จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่

หมู่ที่ 3 บริเวณ โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ พิกัด N 13901410 E101077236
หมู่ที่ 6 บริเวณ บ้านนายสมหวัง สะหะมาน พิกัด N 13917966 E101020875
หมู่ที่ 8 บริเวณ บ้านนายสมประสงค์ หม่อมศิลา พิกัด N 13916123 E100992771
หมู่ที่ 4 บริเวณ บ้านนายเลิศศักดิ์ มังคลัง
5.4.2 การติดต่อสื่อสาร ระหว่างหมู่บ้าน,อำเภอ,จังหวัด ใช้บริการไปรษณีย์โทรเลขและทางโทรศัพท์


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ไม่มีที่ตั้งไปรษณีย์และการขนส่ง


การไฟฟ้า

ใช้ไฟฟ้าจากที่ทำการไฟฟ้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ปัจจุบันมีไฟฟ้าทั้ง 8 หมู่บ้านการประปา

ระบบการประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง

1. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยวากั๊ฟ เป็นระบบประปาผิวดิน พิกัด N 13533153 E 1005954123
2. หมู่ที่ 2 บริเวณหลังวัดพุทธอุดมวิหาร เป็นระบบประปาผิวดินขนาดกลาง พิกัด N 13895214 E 101029694
3. หมู่ที่ 3 บริเวณหลังวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ พิกัด N 13901335 E 10107662
4. หมู่ที่ 4 บริเวณมัสยิดก้ามาลุ้ลอิสลาม เป็นระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง พิกัด N 13921341 E 101063855
5. หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายประเสริฐ ธรรมะ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดกลาง พิกัด N 13920570 E 101041126
6. หมู่ที่ 6 บริเวณมัสยิดดีนุ้ลอิสลาม เป็นระบบประปาผิวดินขนาดกลาง พิกัด N 13919172 E 101021897
7. หมู่ที่ 7 บริเวณมัสยิดอันนูร เป็นระบบประปาแบบบาดาล พิกัด N 13916649 E 101011549
8. หมู่ที่ 7บริเวณซอยวากั๊ฟ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดกลาง พิกัด N 1354581 E 10100414
9. หมู่ที่ 8 บริเวณหลังศาลาประชาคม เป็นระบบประปาแบบบาดาล พิกัด N 13915387 E 100990494
เปลี่ยนภาษา