เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลตำบลสิงโตทอง เป็นหนึ่งใน 10 ตำบล ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เดิมขึ้นกับตำบลหมอนทอง และแยกเป็นตำบลตำบลสิงโตทอง สภาพดั้งเดิม เป็นป่าพรุ รกชัฏ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าแขม หนองน้ำ บึงธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่นเสือและช้าง ต่อมาสมัยรัชการที่ 5 ได้มีการปฏิรูประบบชลประทาน มีการขุดคลองส่งน้ำจนสามารถทำนาได้ การคมนาคมก็สะดวกยิ่งขึ้นเพราะสามารถเชื่อมเข้ากับคลองแสนแสบได้ ชาวมุสลิมที่อยู่ย่านหัวหมาก คลองตัน หนองจอก มีนบุรี จึงอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนพร้อมจับจองที่ทำนา และในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที 2 ได้มีกลุ่มชาวจีนกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาตั้งรกราก และต่อมาได้เป็นคหบดีของตำบลสิงโตทอง มีกิจการโรงสีขนาดใหญ่ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว รับซื้อข้าวเปลือกและสีเป็นข้าวสารส่งออกต่างประเทศ และในปี 2515 ได้แยกออกจากตำบลหมอนทอง ได้ตั้งชื่อตามบึงใหญ่ที่ไหลผ่านตำบลสิงโตทอง คือบึงสิงโต และให้คล้องจองกับตำบลหมอนทอง จึงเติมชื่อ “ ทอง “ ตามท้ายสิงโต จึงชื่อตำบลสิงโตทองมาจนถึงปัจจุบัน
0.01s. 0.50MB