นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 40,503 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลสิงโตทอง เป็นหนึ่งใน 10 ตำบล ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เดิมขึ้นกับตำบลหมอนทอง และแยกเป็นตำบลตำบลสิงโตทอง สภาพดั้งเดิม เป็นป่าพรุ รกชัฏ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าแขม หนองน้ำ บึงธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่นเสือและช้าง ต่อมาสมัยรัชการที่ 5 ได้มีการปฏิรูประบบชลประทาน มีการขุดคลองส่งน้ำจนสามารถทำนาได้ การคมนาคมก็สะดวกยิ่งขึ้นเพราะสามารถเชื่อมเข้ากับคลองแสนแสบได้ ชาวมุสลิมที่อยู่ย่านหัวหมาก คลองตัน หนองจอก มีนบุรี จึงอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนพร้อมจับจองที่ทำนา และในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที 2 ได้มีกลุ่มชาวจีนกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาตั้งรกราก และต่อมาได้เป็นคหบดีของตำบลสิงโตทอง มีกิจการโรงสีขนาดใหญ่ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว รับซื้อข้าวเปลือกและสีเป็นข้าวสารส่งออกต่างประเทศ และในปี 2515 ได้แยกออกจากตำบลหมอนทอง ได้ตั้งชื่อตามบึงใหญ่ที่ไหลผ่านตำบลสิงโตทอง คือบึงสิงโต และให้คล้องจองกับตำบลหมอนทอง จึงเติมชื่อ “ ทอง “ ตามท้ายสิงโต จึงชื่อตำบลสิงโตทองมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีทางหลวงหมายเลข นย 3001 สายบางน้ำเปรี้ยว - องครักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 34 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 21,781 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลดอนเกาะกา มีแนวเขตติดต่อยาวประมาณ 12,450 เมตร พิกัด N 13918827 E100990399 ถึง N 13924221 E101094082
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหมอนทอง มีแนวเขตติดต่อยาวประมาณ 13,200 เมตร พิกัด N 13888825 E100983833 ถึง N 13897032 E101101796
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลโยธะกา มีแนวเขตติดต่อยาวประมาณ 2,500 เมตร พิกัด N 13897032 E101101796 ถึง N 13924221 E101094082
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลดอนฉิมพลี มีแนวเขตติดต่อยาวประมาณ 2,600 เมตร พิกัด N 13888825 E100983833 ถึง N 13918827 E100990399

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลสิงโตทอง มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ปานกลางเฉลี่ย 69.42 เมตร เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก


ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของตำบลสิงโตทอง เป็นแบบเขตเมืองร้อน หรืออากาศร้อนชื้นแถบเส้นศูนย์สูตร อุณหภูมิจะสูงเกือบตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ในเดือนเมษายนจะร้อนที่สุด เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือเดือนธันวาคม ส่วนฤดูกาลแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือน พฤษภาคม
โดยมีลมตะวันออกและลมฝ่ายใต้พัดผ่าน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม
โดยมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน อุณหภูมิอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 133 วัน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่เหมาะแก่การทำนา
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่
กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์ โดนมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน อากาศเย็นและแห้ง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งเป็นฤดูกาลที่เหมาะแก่การปลูกผัก

จำนวนประชากรในตำบล

จำนวนประชากรทั้งหมด ณ เดือน ธันวาคม 2561 จากสำนักทะเบียนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว แยกเป็นรายพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านคลอง 19 267 256 523 140
2บ้านคลอง 19 565 564 1,129 342
3บ้านคลอง 19 535 553 1,088 271
4บ้านคลอง 20 364 363 727 214
5บ้านคลอง 20 462 436 898 261
6บ้านคลอง 20 320 347 667 176
7บ้านคลอง 20 319 291 610 161
8บ้านคลอง 20 133 136 269 71
รวม2,965 2,946 5,911 1,636
เปลี่ยนภาษา