เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบฟอร์ม รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.สิงโตทอง151
แบบฟอร์ม คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร126
แบบฟอร์ม แบบบริการคำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสารและใบแทน ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์121
แบบฟอร์ม คำขอจดทะเบียนพาณิชย์122
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการขุดดินและถมดิน ตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2534124
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด129
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563132
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563125
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ139
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563132
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563126
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562184
มาตรฐานการให้บริการ125
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1145
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611103
คู่มือภาษีโรงเรือนและที่ดิน1134
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์185
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.0115
การจดทะเบียนพาณิชย์-อบต.สิงโตทอง047
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-อบต.สิงโตทอง054

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB