เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 #เงินอุดหนุน2563 #คอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร122
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖071
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖146
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่่วนตําบลสิงโตทอง เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๒162
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 #เงินอุดหนุน2563 #ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 8 กว้าง 6 เมตร ยาว 845 เมตร124
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631102
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563148
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร1148
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)1130
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2231
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล1105
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔191
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2559 - 25631150
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 276
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564197
บัญชีสรุปแผนงานโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถึง 2556) 190
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554 - 2556 171
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561195
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560182
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559182

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB