นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 228 คน

เยี่ยมชม 40,180 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ว่าที่ร้อยโท อัศวิน จินดานารี

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

  089-9659499

 • นายวิรัช ปุยเจริญ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

  081-5574192สำนักปลัด

 • นายสิทธิชัย ทองคำ

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

  063-7989199

 • -ว่าง-

  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวสลักจิต มะซอ

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 • นางสาวสิรารัตน์ สาระกูล

  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

 • นางสาวทิพวัลย์ รุ่งเรือง

  นิติกรปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • -ว่าง-

  นักวิชาการเกษตร

 • น.ส.นันทนา กิมแคร่วการ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายณรงค์ มนูรีม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอรรถพล แก่นหิรัญ

  คนงาน

 • นางสาวสุรีย์พร เข็มทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวอัญชลี โต๊ะมิน

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายบัญชา ยืนยง

  คนงาน

 • นางสาวศิริจรรยา โนรีวงค์

  คนงาน

 • นายสมหมาย โต๊ะหมัน

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสาววาสนา จำเนียรสวัสดิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  081-3487299

 • นายพลภัทร มีหมื่นพล

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางรัชนู ปุยเจริญ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวสาวิตรี สิริ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • น.ส.ภาวิณี พละอาจ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 • นายมนูญ เรียนประยูร

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายบรรเจิด กาลเจริญ

  หัวหน้าส่วนโยธา

  089-5033765

 • -ว่าง-

  นายช่างเขียนแบบ

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายรัตนสิทธิ์ โนรีวงค์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายสุริยันต์ ช่วงไชย

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางชนากานต์ อยู่นิ่ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นายเอกกร สุรสิทธิ

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • นางอุมาพร หมื่นสรรพนา

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาวเด๊ะนับ อารียะ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวทัศนีย์ แสงสุข

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวศุภสุตา กุลนาม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวลินดา หุ่นแย้ม

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • -ว่าง-

  นักวิชาการเกษตร

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

ตรวจสอบภายใน

 • นางสาวกาลชญาภัค เพชรเลิศ

  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการเปลี่ยนภาษา