เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายมานพ ยืนยงค์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

  081-9451918

 • นายชาตรี โต๊ะชื่นดี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

  086-0845624

 • นายสมพร หมู่สกุล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

  086-8315097

 • นายศักดา มุงอินทร์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

  082-20460260.02s. 0.50MB