นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 40,338 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายตอเล็บ จุ่นบุญ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

 • นายมายีด มังคลัง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

 • ว่าที่ร้อยโท อัศวิน จินดานารี

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองสมาชิกสภา

 • นายฮาซัน โต๊ะมิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายอดุลย์ มะลูลีม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุสาคร เข็มทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอนุชา ม่วงดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอำนาจ แสงสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายทวีป ศรีทับทิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายมายีด มังคลัง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายบุญยงค์ นุ่มแปลก

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายบุญยะรัฐ เนตรทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายโสภณพิวัฒน์ ลีอ่ำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายตอเล็บ จุ่นบุญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมหวัง สะหมาน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายเอกศักดิ์ ซอดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายอนันต์ ซำสุรีย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสุชิน โนรีวงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายมานพ สร้อยศรีวรรณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8เปลี่ยนภาษา