นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 40,439 คน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64เกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ A แชร์  
4 มี.ค. 64ประกาศเกียรติคุณรับรองผ่านการประเมิน อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ แชร์  
4 มี.ค. 64รางวัลประกาศเกียรติคุณ ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน แชร์  
11 ธ.ค. 62โล่เชิดชูเกียรติรางวัล เพชรตราทองพระพลบดี แชร์  
11 ธ.ค. 62ประกาศนียบัตร "เพชรตราทองพระพลบดี" แชร์  
30 ธ.ค. 58ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2558 แชร์  
24 มิ.ย. 58ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2556 (รอบที่2) แชร์  
22 ธ.ค. 57เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ แชร์  
1 ต.ค. 55ประกาศเกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี แชร์  
2 ส.ค. 55เกียรติบัตรการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขต ประจำปี 2555 แชร์  
16 ม.ค. 52โล่ประกาศเกียรติคุณองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีร้อยละของผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป แชร์  
6 ต.ค. 51รางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 แชร์  
3 ก.ย. 50โล่รางวัลชมเชยที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2550 แชร์  
22 มิ.ย. 48เกียรติบัตรโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548 แชร์  
3 ก.พ. 47ประกาศเกียรติคุณศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา