เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน7130 เม.ย. 63
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน613 มี.ค. 63
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต5711 ก.พ. 63
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม4322 ม.ค. 63
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร3822 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี228 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร211 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB