เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน181 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน2030 เม.ย. 63
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน243 มี.ค. 63
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562153 มี.ค. 63
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต1811 ก.พ. 63
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม1522 ม.ค. 63
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร1222 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี28 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร41 ต.ค. 61
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562121 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB