เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564123 ก.ย. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 กันยายน 2563714 ก.ย. 63
โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563811 ก.ย. 63
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2563148 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 #งานจัดเก็บ_กองคลัง1731 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ5828 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632428 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการขยายกิ่งพันธ์ต้นมะนาว2127 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น1818 ส.ค. 63
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อปพร. ในการจัดการสาธารณภัยเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1411 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น5017 มิ.ย. 63
โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกและใส่ทรายอะเบทตามภาชนะต่างๆ5715 มิ.ย. 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2563499 มิ.ย. 63
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.สิงโตทอง331 มิ.ย. 63
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน341 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256226129 พ.ค. 63
ประกาศ อบต.เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น กรณีการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตและดำเนินการอื่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.25357913 พ.ค. 63
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์5113 พ.ค. 63
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ5713 พ.ค. 63
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ4513 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB