เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 #งานจัดเก็บ_กองคลัง1731 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256226129 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25629930 พ.ย. 62
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 256295022 ส.ค. 62
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256214720 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง731 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษี ประจําปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่6931 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบและชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจําปี พ.ศ.25626231 ต.ค. 61
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 25628631 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิโตทอง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการ ในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่6531 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB