เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ปี 64)4814 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25622322 ธ.ค. 63
แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2564 3916 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 25642816 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 #งานจัดเก็บ_กองคลัง6931 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256232829 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256213030 พ.ย. 62
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562128022 ส.ค. 62
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256219220 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง921 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษี ประจําปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่9331 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบและชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจําปี พ.ศ.25628531 ต.ค. 61
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 256211131 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิโตทอง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการ ในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่9031 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB