เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256214529 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25627530 พ.ย. 62
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 256239522 ส.ค. 62
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256211120 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง611 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิโตทอง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการ ในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่5231 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษี ประจําปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่4831 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบและชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจําปี พ.ศ.25624331 ต.ค. 61
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 25626331 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB