เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2325 ธ.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำน้ำเต้าหู้ปาท่องโก๋7526 พ.ย. 63
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร3917 พ.ย. 63
แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2564 4016 พ.ย. 63
ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลสิงโตทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 256312111 พ.ย. 63
สื่อประชาสัมพันธ์ #ไม่ทนคนโกง852 ต.ค. 63
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25644323 ก.ย. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 กันยายน 25634714 ก.ย. 63
โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 25634411 ก.ย. 63
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2563678 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ12128 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25637128 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการขยายกิ่งพันธ์ต้นมะนาว7727 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น6518 ส.ค. 63
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อปพร. ในการจัดการสาธารณภัยเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5411 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น8417 มิ.ย. 63
โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกและใส่ทรายอะเบทตามภาชนะต่างๆ8815 มิ.ย. 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2563939 มิ.ย. 63
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.สิงโตทอง701 มิ.ย. 63
ประกาศ อบต.เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น กรณีการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตและดำเนินการอื่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.253513213 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB