เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น1317 มิ.ย. 63
โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกและใส่ทรายอะเบทตามภาชนะต่างๆ2115 มิ.ย. 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2563199 มิ.ย. 63
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.สิงโตทอง61 มิ.ย. 63
ประกาศ อบต.เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น กรณีการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตและดำเนินการอื่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.25354313 พ.ค. 63
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์2813 พ.ค. 63
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ3313 พ.ค. 63
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2713 พ.ค. 63
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น สำหรับการติดต่อขอจดแจ้ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์2413 พ.ค. 63
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร85 พ.ค. 63
คำสั่ง ที่23/2563 เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้วงประเพณีสงกรานต์5313 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.25635712 มี.ค. 63
วันที่ 26 กพ 2563 โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือจากวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์,โรงเรียนสุเหร่าคลอง20,โรงเรียนปากบึงสิงโต8526 ก.พ. 63
วันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5126 ก.พ. 63
วันที่ 25 กพ 2563 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4525 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ และ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ศึกษาก3419 ก.พ. 63
วันนี้(3 กุมภาพันธ์ 2563)นายมานพ ยืนยงค์ นากองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง มอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงโตทองออกตรวจสารอาหารปนเปื้อนในอาหาร923 ก.พ. 63
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง3327 ม.ค. 63
วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อ เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 24922 ม.ค. 63
วันที่ 9 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สิงโตทอง และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลอง 20 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 739 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB