เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำน้ำเต้าหู้ปาท่องโก๋3426 พ.ย. 63
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการและผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร1117 พ.ย. 63
แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2564 1016 พ.ย. 63
แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2564 1216 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2564816 พ.ย. 63
ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลสิงโตทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 25639411 พ.ย. 63
สื่อประชาสัมพันธ์ #ไม่ทนคนโกง602 ต.ค. 63
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25642923 ก.ย. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 กันยายน 25633214 ก.ย. 63
โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 25632911 ก.ย. 63
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2563508 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 #งานจัดเก็บ_กองคลัง4931 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ9228 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635228 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการขยายกิ่งพันธ์ต้นมะนาว5727 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น4718 ส.ค. 63
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อปพร. ในการจัดการสาธารณภัยเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4111 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น6417 มิ.ย. 63
โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกและใส่ทรายอะเบทตามภาชนะต่างๆ7415 มิ.ย. 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2563749 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB