นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 40,396 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 และ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 แชร์  
14 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ปี 64) แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
16 พ.ย. 63แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2564  แชร์  
16 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
31 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 #งานจัดเก็บ_กองคลัง แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
30 พ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
22 ส.ค. 62จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
20 ส.ค. 62พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
1 ส.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง แชร์  
31 ต.ค. 61ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
31 ต.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง การยื่นแบบและชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจําปี พ.ศ.2562 แชร์  
31 ต.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษี ประจําปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แชร์  
31 ต.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิโตทอง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการ ในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา