นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 40,432 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวต่อเนื่องในเขตลุ่มเจ้าพระยา

25 มีนาคม 2564 20 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

ขอประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองได้รับแจ้งจากสำนักงานเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวต่อเนื่องในลุ่มเจ้าพระยา งดทำการเพราะปลูกข้าวรอบ 2 หรือข้าวต่อเนื่ิองเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตจากการขาดแคลนน้ำ และเพื่อให้มีปริมาณน้ำคงเหลือเพียงพอสนับสนุนการอุปโภค บริโภค และการรักษาระบบนิเวศตลอดช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน สามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมชลประทานได้ที่ http://wmsc.rid.go.th จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประชาสัมพันธ์ปลูกข้าว.jpg183.42 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา