นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 40,379 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

27 มกราคม 2563 78 ครั้ง วิรัช ปุยเจริญ แชร์  

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

                   อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ดังต่อไปนี้

                   ๑.  ตำแหน่งที่แต่งตั้ง

                             คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง    จำนวน 3  คน

๒.      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                            ๒.๑ รับสมัครระหว่าง วันที่  3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา

                            ๒.๒ สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

                   ๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

                   ๔. การยื่นใบสมัคร

                            ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                            ๔.๑ ใบสมัคร

                            ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

                            ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                            ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา

                            ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ

                            ๔.๖ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

                   ๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

                            ๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

           (๑) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต อำเภอบางน้ำเปรี้ยว หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

                                  (๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                           (๓) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

                        (๔) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

                            ๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                                  (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ

     (๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

                                  (๓) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

                                  (๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                                  (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

                                  (๖) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

                                  (๗) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

                                  (๘) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

                                  (๙) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.765.03 KB ดาวน์โหลด
.1.03 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา