นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 40,326 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 64ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการคู่มือประชาชน แชร์  
16 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 แชร์  
2 เม.ย. 64ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แชร์  
29 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 แชร์  
25 มี.ค. 64ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวต่อเนื่องในเขตลุ่มเจ้าพระยา แชร์  
18 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 แชร์  
17 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 แชร์  
17 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 แชร์  
11 มี.ค. 64แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 แชร์  
3 ก.พ. 64รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
16 พ.ย. 63แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2564  แชร์  
2 ต.ค. 63สื่อประชาสัมพันธ์ #ไม่ทนคนโกง แชร์  
28 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ แชร์  
5 พ.ค. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
12 มี.ค. 63ประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
27 ม.ค. 63ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง แชร์  
24 ต.ค. 62ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.สิงโตทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 ก.ย. 62รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแนวทางทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
9 ส.ค. 62ประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ
เปลี่ยนภาษา