นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 40,474 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการครอบบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง บนวิถีแห่งความพอเพียง

8 เมษายน 2564 4 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ได้จัดโครงการครอบบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง บนวิถีแห่งความพอเพียง โดย นายมานพ ยืนยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเป็นการนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและระหว่างชุมชน และเป็นพลังของการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิถีปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
6684.jpg151.22 KB   แสดงภาพ
6705.jpg272.18 KB   แสดงภาพ
6706.jpg373.64 KB   แสดงภาพ
6707.jpg129.75 KB   แสดงภาพ
6708.jpg145.78 KB   แสดงภาพ
6709.jpg161.24 KB   แสดงภาพ
6710.jpg136.17 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา