นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 219 คน

เยี่ยมชม 40,252 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ โดยความร่วมมือระหว่าง อบต.สิงโตทองและโรงเรียนสมบูรณ์อิสลาม

23 มีนาคม 2564 8 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ โดยความร่วมมือระหว่าง อบต.สิงโตทองและโรงเรียนสมบูรณ์อิสลาม ณ โรงเรียนสมบูรณ์อิสลาม หมู่ที่ 4 ตำบลสิงโตทอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ และเพื่อปรับเปลี่ยน ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ด้านการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสม และส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
รณรงค์จักรยาน_210323_0.jpg309.02 KB   แสดงภาพ
รณรงค์จักรยาน_210323_0_0.jpg253.42 KB   แสดงภาพ
รณรงค์จักรยาน_210323_1.jpg292.58 KB   แสดงภาพ
รณรงค์จักรยาน_210323_1_0.jpg263.80 KB   แสดงภาพ
รณรงค์จักรยาน_210323_2.jpg269.30 KB   แสดงภาพ
รณรงค์จักรยาน_210323_2_0.jpg314.85 KB   แสดงภาพ
รณรงค์จักรยาน_210323_3.jpg337.13 KB   แสดงภาพ
รณรงค์จักรยาน_210323_4.jpg395.16 KB   แสดงภาพ
รณรงค์จักรยาน_210323_5.jpg219.93 KB   แสดงภาพ
รณรงค์จักรยาน_210323_6.jpg294.40 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา