นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 233 คน

เยี่ยมชม 40,289 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา

17 มีนาคม 2564 16 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ได้จัดโครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สิงโตทองให้มีความต่อเนื่องเข้มแข็ง และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศพด. อบต.สิงโตทอง


เอกสารแนบ 7 ไฟล์
175381.jpg126.23 KB   แสดงภาพ
175382.jpg103.35 KB   แสดงภาพ
175383.jpg135.50 KB   แสดงภาพ
175384.jpg111.12 KB   แสดงภาพ
175385.jpg154.87 KB   แสดงภาพ
175386.jpg150.78 KB   แสดงภาพ
175387.jpg159.26 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา