เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แสดงงบผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ต.ค.-.มิ.ย.2563อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รับโอนย้าย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลาแดงทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่นอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกและใส่ทรายอะเบทตามภาชนะต่างๆอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อมทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
จดหมาข่าวปรชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานข้ามคลองปลื้มพับผ้า หมู่ที่ 16อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.สิงโตทองอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.75MB