เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพ้สดุรายเดือน 2562 (สขร.1)ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ข้อมูลสถิติการให้บริการทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะฯทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
สรุปการติดตามและประเมินแผนปี 2562ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนการใข้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2562ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB