นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 40,358 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรก ประจำปี 2565
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการคู่มือประชาชน
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2564
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองการตั้งด่านเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
16 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลาแดงคู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564
12 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประกาศก.อบต.จ.ฉชหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2545 เพิ่มเติมถึง 2551.pdf
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวแผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/13 | แสดง 20 จาก 250 รายการ
เปลี่ยนภาษา