เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
เอกสาร..รายงานผลการฝึกอบรมการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (นางสาวทิพวัลย์ รุ่งเรือง) 1018 ธ.ค. 63
เอกสาร..รายงานผลการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1(นางสาวกาลชญาภัค เพชรเลิศ)829 ก.ค. 63
องค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานด้านสารบัญ(KM)16728 ต.ค. 62
องค์ความรู้เรื่องทฤษฎีใหม่(KM)15828 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)32 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB