นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 40,506 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มิ.ย. 63แบบฟอร์ม รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.สิงโตทอง แชร์  
29 มิ.ย. 62คู่มือภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
29 มิ.ย. 62คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
24 พ.ค. 60การจดทะเบียนพาณิชย์-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การขอต่ออายุใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การแจ้งขุดดิน-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การแจ้งถมดิน-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒-อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 60การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ-อบต.สิงโตทอง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 46 รายการ
เปลี่ยนภาษา